Isocare® vet.

 Produktbild Isocare<sup>®</sup> Vet.

 

Isocare® vet. är en inhalationsnarkos avsedd för sällskapsdjur inklusive hästar.

FASS VET
 

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Isocare® Vet 1000 mg/g inhalationsånga, vätska

Aktiv substans
Isofluran

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Isofluran ska administreras med en noggrant kalibrerad förgasare i ett lämpligt anestesisystem, eftersom anestesinivåer kan förändras snabbt och enkelt.

Isofluran kan administreras i syrgas eller syrgas/lustgasblandningar.
Värdena för MAC (minsta alveolära koncentration i syrgas) eller effektiv dos ED50 och de förslag på koncentrationer som anges nedan för djurslagen ska endast användas som vägledning eller utgångspunkt. De faktiska koncentrationerna som krävs i praktiken är beroende av många variabler, inklusive samtidig användning av andra läkemedel under anestesiproceduren och djurets kliniska status.

Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som normalt används inom veterinära anestesiregimer för premedicinering, induktion och smärtlindring. Några specifika exempel ges i informationen om enskilda djurslag. Användningen av analgesi för smärtsamma ingrepp är god veterinärsed.

Uppvaknandet från isoflurananestesi går vanligtvis lätt och snabbt. Djurets behov av smärtlindring ska beaktas innan narkosen avslutas.

Även om anestetika har en låg potential för skador på atmosfären, är det lämpligt att använda kolfilter tillsammans med utsugsapparatur och inte släppa ut i luften.

HÄST

MAC för isofluran hos häst är cirka 1,31 %

Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande läkemedel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, alfentanil, atrakurium, butorfanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiafenesin, ketamin, morfin, pentazocin, petidin, tiamylal, tiopenton och xylazin.  Läkemedel som används för premedicinering bör anpassas individuellt för det enskilda djuret. Se potentiella interaktioner nedan.

Interaktioner:
Detomidin och xylazin har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hästar.

Induktion
Eftersom det normalt inte är praktiskt genomförbart att inducera anestesi på vuxna hästar med isofluran, ska induktion ske med hjälp av ett kortverkande barbiturat såsom tiopentonnatrium, ketamin eller guiafenesin. Därefter kan koncentrationer på 3 % till 5 % isofluran användas för att uppnå önskat anestesidjup på 5 till 10 minuter.

Isofluran vid en koncentration på 3 % till 5 % i syrgas med högt flöde kan användas för induktion hos föl.

Underhåll
Anestesi kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

HUND

MAC för isofluran hos hund är cirka 1,28 %

Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer.   Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atropin, butorfanol, buprenorfin, bupivakain, diazepam, dobutamin, efedrin, adrenalin, etomidat, glykopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, metoxamin, oxymorfon, propofol, tiamylal, tiopenton och xylazin.  Läkemedel som används för premedicinering bör avpassas individuellt för det enskilda djuret.  Se potentiella interaktioner nedan.

Interaktioner:
Morfin, oxymorfon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos hundar.

Samtidig administrering av midazolam/ketamin under isoflurananestesi kan ge markanta kardiovaskulära effekter, i synnerhet arteriell hypotension.

De depressiva effekterna av propranolol på myokardiell kontraktilitet reduceras under isoflurananastesi, vilket indikerar en måttlig grad av β-receptoraktivitet.

Induktion
Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 5 % isofluran, med eller utan premedicinering.  

Underhåll
Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 2,5 % isofluran.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

KATT

MAC för isofluran hos katt är cirka 1,63 %

Premedicinering
Isofluran kan användas tillsammans med andra läkemedel som vanligtvis används i veterinära anestesiregimer. Följande medel har befunnits vara kompatibla med isofluran: acepromazin, atrakurium, atropin, diazepam, ketamin och oxymorfon. Läkemedel som används för premedicinering bör anpassas individuellt för det enskilda djuret. Se potentiella interaktioner nedan.

Interaktioner:
Intravenös administrering av midazolam-butorfanol har rapporterats förändra ett flertal kardio-respiratoriska parametrar hos isofluraninducerade katter liksom även epiduralt fentanyl och medetomidin. Isofluran har visats reducera hjärtats sensitivitet för adrenalin (epinefrin).

Induktion
Induktion är möjlig med ansiktsmask med användning av upp till 4 % isofluran, med eller utan premedicinering.

Underhåll
Anestesin kan underhållas genom användning av 1,5 % till 3 % isofluran.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

PRYDNADSFÅGLAR

Få MAC/ED50-värden har registrerats. Exempel är 1,34 % för prärietrana, 1,45 % för brevduva, reducerad till 0,89 % genom administreringen av midazolam, och 1,44 % för kakadua, reducerad till 1,08 % genom administrering av butorfanol-analgetika.

Användning av isoflurananestesi har rapporterats för många arter, från småfåglar som zebrafink till stora fåglar såsom gam, örn och svan.

Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter  
Propofol har i litteraturen påvisats vara kompatibelt med isoflurananestesi för svanar.

Interaktioner:
Butorfanol har rapporterats reducera MAC för isofluran hos kakaduor. Midazolam har rapporterats reducera MAC för isofluran hos duvor.

Induktion
Induktion med 3 % till 5 % isofluran går normalt snabbt. Induktion av anestesi med propofol, följt av isofluranunderhåll, har rapporterats för svanar.

Underhåll
Underhållsdosen beror på arten och individen. I allmänhet är 2 % till 3 % lämpligt och säkert.
Endast 0,6 till 1 % kan behövas för vissa stork- och hägerarter.
Upp till 4 till 5 % kan behövas för vissa gamar och örnar.
3,5 % till 4 % kan behövas för vissa ankor och gäss.
I allmänhet svarar fåglar mycket snabbt på förändringar i koncentrationen av isofluran.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

REPTILER

Isofluran anses av många vara förstahandsvalet till många arter.  Litteraturen beskriver dess användning på en rad olika reptiler (ödlor, sköldpaddor, leguaner, kameleonter och ormar).
ED50 för ökenleguan har fastställts till 3,14 % vid 35 °C och 2,83 % vid 20 °C.

Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
Inga specifika publikationer om reptiler har granskat kompatibiliteter eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.


Induktion
Induktion går vanligtvis snabbt vid 2 % till 4 % isofluran.

Underhåll
1 % till 3 % är en lämplig koncentration.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

RÅTTOR, MÖSS, HAMSTRAR, CHINCHILLOR, GERBILER, MARSVIN OCH ILLRAR

Isofluran har rekommenderats för anestesi för ett större antal små däggdjur.

MAC för möss har citerats som 1,34 %, och för råtta som 1,38 %, 1,46 % och 2,4 %.

Läkemedelsinteraktioner/kompatibiliteter
Inga specifika publikationer om små däggdjur har belyst kompatibilitet eller interaktioner av andra läkemedel med isoflurananestesi.

Induktion
Isoflurankoncentration 2 % till 3 %.

Underhåll
Isoflurankoncentration 0,25 % till 2 %.

Uppvakning
Uppvakning går vanligtvis lugnt och snabbt.

 

Förpackningar

Isocare® finns i följande förpackningsstolekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
250 ml injektionsflaska