Doxycycline® Divasa-Farmavic

Doxycycline<sup>®</sup> Divasa Farmavic

 

Doxycycline® Divasa-Farmavic är ett antibiotikum som används för t.ex. behandling av lunginflammation framförallt på gris.

 


Broschyr
FASS VET

Fakta

Allmänt

Receptbelagd

Lösning för användning i dricksvatten 200 mg/ml
(Klar, gul-brun lösning.)


Antibakteriella medel för systemiskt bruk – tetracykliner

Aktiva substanser
Doxycyklin

Indikationer

Svin: För behandling av kliniska tecken associerade med luftvägssjukdom hos svin orsakad av Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida och Mycoplasma hyopneumoniae som är känsliga för doxycyklin.

Kyckling: Där klinisk sjukdom förekommer i besättningen, för att minska dödlighet, sjuklighet och kliniska tecken samt för att minska lesioner på grund av pasteurellos orsakad av Pasteurella multocida eller för att minska dödlighet och lesioner vid luftvägsinfektioner orsakade av Ornithobacterium rhinotracheale (ORT).

 

Dosering, administreringssätt och administreringsväg

Administreras oralt med dricksvattnet.

Rekommenderad dos till svin är: 12,5 mg doxycyklinhyklat (0,054 ml läkemedel) per kg kroppsvikt per dag i 4 dagar i följd. Om ingen förbättring av kliniska tecken ses inom denna tid, ska diagnosen omprövas och behandlingen ändras. Vid svåra infektioner kan behandlingstiden förlängas till högst 8 dagar i följd enligt bedömning av behandlande veterinär.

Rekommenderad dos till kyckling är: 10 mg doxycyklinhyklat (0,043 ml läkemedel) per kg kroppsvikt per dag i 3–4 dagar i följd vid infektioner orsakade av P. multocida och 20 mg doxycyklinhyklat (0,087 ml läkemedel) per kg kroppsvikt per dag i 3–4 dagar i följd vid infektioner orsakade av O. rhinotracheale Baserat på den dos som ska användas, samt antalet och vikten hos de djur som ska behandlas, kan den exakta dagliga mängden läkemedel beräknas. Följande formel kan användas för att beräkna läkemedelskoncentrationen i dricksvatten:

....... ml läkemedel/kg
kroppsvikt/dag
 X Genomsnittlig
kroppsvikt (kg) hos
de djur som ska
behandlas
 =  ....... mg läkemedel
per
liter dricksvatten
Genomsnittlig daglig vattenkonsumtion (liter) per djur under
föregående dag

 

För att säkerställa korrekt dos ska kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt. Upptaget av läkemedelsberett dricksvatten beror på svinens/kycklingarnas kliniska tillstånd. För att få korrekt dos måste koncentrationen av doxycyklin justeras i enlighet med det. Användning av lämpligt kalibrerad mätutrustning rekommenderas om del av läkemedelsförpackning används. Den dagliga mängden tillsätts dricksvattnet så att allt läkemedel konsumeras inom 24 timmar. Läkemedelsberett dricksvatten ska fyllas på eller bytas ut var 24:e timme. Läkemedlets löslighet är pH-beroende och det kan fällas ut om det blandas i hårt alkaliskt dricksvatten. Under behandlingsperioderna ska djuren inte ha tillgång till andra vattenkällor än det läkemedelsberedda vattnet.

Vikt kan också användas för att mäta läkemedlets kvantitet som ska tillsättas i dricksvattnet. I detta fall är korrigering för densitet som ska användas, i enlighet med följande formel tillämplig:
Mängd som ska tillsättas i dricksvatten (g/l) = belopp som ska tillsättas i dricksvatten (ml/l) x 1.075 (g/ml)

Förpackningar

Doxycycline® Divasa Farmavic

Lösning för användning i dricksvatten 200 mg/ml Klar, gul-brun lösning och finns i följande förpackningsstorlekar

Storlek Förpackningstyp Varunummer
 5 liter  dunk, säck, receptbelagd