Febrivac® ENT

Febrivac-ENT

 

Febrivac® ENT  er en vaccine til forebyggelse af  virusenteritis hos mink.

 

 
produktresume.dk

Produktresumé

Febrivac ENT Vet., injektionsvæske, suspension

0. D.SP.NR.
8827

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Febrivac ENT Vet. 

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml (1 dosis) indeholder: 

Aktivt stof   
Minkparvovirus,  stamme E-mink F1, inaktiveret mindst 104 TCID50
   
Adjuvans  
Aluminiumhydroxid 7,5 mg
   
Hjælpestoffer  
Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.


3. LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension


4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1  Dyrearter
Mink.

4.2  Terapeutiske indikationer
Vaccination mod virus enteritis hos mink.

4.3  Kontraindikationer
Dyr i dårlig almentilstand bør ikke vaccineres.
Drægtige dyr må kun vaccineres i nødstilfælde.

4.4  Særlige advarsler for hver dyreart
Ingen.

4.5  Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret
Ikke relevant.    

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks søges lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.    

Andre forsigtighedsregler
Vaccinen må ikke anvendes efter udløbsdatoen.
Vaccinen må ikke fryses
Omrystes før anvendelse.

4.6  Bivirkninger
Ingen kendte.

4.7  Drægtighed, diegivning
Kan anvendes under drægtighed.

4.8  Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Vaccination tidligere end 6 ugers alder kan medføre at maternelle antistoffer forstyrrer aktiv immunisering via vaccination.

4.9    Dosering og indgivelsesmåde
Hvalpe vaccineres i 6-8 ugers alderen.
Avlsdyr revaccineres årligt 1 måned før parring.
Dosis: 1 ml subkutant.

4.10  Overdosering
Ingen særlige symptomer observeret ved administration af 2 gange anbefalet dosis.

4.11  Tilbageholdelsestid
Ikke relevant.

5. IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Terapeutisk klassifikation . QI 20 CA

5.1  Immunologiske egenskaber
Vaccinen inducerer den aktive immunitet mod mink parvovirus (MEV).

5.2    Miljømæssige forhold
Ikke relevant.

6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1  Hjælpestoffer
Neomycin sulfat
Formaldehyd
Newborn Calf Serum
MEM Eagle medium
Sterilt vand

6.2  Uforligeligheder
Må ikke blandes med andre lægemidler/vacciner.

6.3  Opbevaringstid
2 år.
Åbnede flasker skal anvendes inden for 8 timer.

6.4  Særlige opbevaringsforhold
Opbevares koldt, 2-8°C, men frostfrit.

6.5  Emballage
Plastflasker à 100 og 250 ml.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6  Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Rosslau
Tyskland

Repræsentant
NordVacc Läkemedel Danmark   
Korskildelund 6   
2670 Greve

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER
14947

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
8. april 1994

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
19. december 2008

11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE
BP