Febrivac® DE

Febrivac DE

 

Febrivac® DE er en bivalent vaccine mod valpesyge og virusenteritis hos mink.

 

 
produktresume.dk 

 

Produktresumé

0. D.sp.nr.
9011

1. VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Febrivac DE Vet.

2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof
1 ml (1 dosis) indeholder:

Minkparvovirus,  stamme E-mink F1,  inaktiveret  mindst 104 TCID50
Distempervirus, stamme D 84/1 levende, attenueret  mindst 103.7 TCID50 


 
Adjuvans  
Aluminiumhydroxid  7,5 mg  


Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3. LÆGEMIDDELFORM
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

4. KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Dyrearter
Mink.

4.2 Terapeutiske indikationer
Vaccination af mink mod hvalpesyge og virus enteritis.

4.3 Kontraindikationer
Dyr i dårlig almentilstand bør ikke vaccineres.

4.4 Særlige advarsler
Ingen

4.5 Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret
Ingen

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet
Ingen

Andre forsigtighedsregler
Ingen

4.6 Bivirkninger
Ingen rapporteret

4.7 Drægtighed, diegivning eller æglægning
Drægtige dyr bør ikke vaccineres.

4.8 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion
Vaccination tidligere end 6-8 ugers alder kan medføre at maternale antistoffer forstyrrer aktiv immunisering via vaccination.
Sikkerhed og effekt af vaccinen ved samtidig brug af andre vacciner er ikke undersøgt. Det anbefales derfor, at der ikke foretages andre vaccinationer 14 før og 14 dage efter vaccination med Febrivac DE Vet.

4.9 Dosering og indgivelsesmåde

Hvalpe efter uvaccinerede mødre vaccineres ved 4-6 ugers alderen.
Hvalpe efter vaccinerede mødre vaccineres efter 8-9 ugers alderen.
Årlig revaccination af avlsdyr mindst 1 måned før parring.

Dosis: 1 ml subkutant.

Ved hjælp af den vedlagte dobbeltkanyle overføres indholdet i suspensionsflasken til flasken
med pulver

4.10 Overdosering
Overdosering op til dobbelt dosis viser ingen kendte bivirkninger.

4.11 Tilbageholdelsestid
0 dage.


5. IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

5.1 Immunologiske egenskaber

ATCvet-kode: QI 20 CH 01

Febrivac DE stimulerer den aktive immunitet mod mink distempervirus og mod mink parvovirus.


5.2 Farmakokinetiske egenskaber
Ikke relevant.

5.3 Miljømæssige forhold
Ikke relevant.


6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1 Hjælpestoffer
Neomycin sulfat
Gelatine
Kalium dihydrogen phosphat
Di-natrium hydrogen phosphat dihydrat
Sucrose
Leibovitz medium
Hank's medium
Sterilt vand

6.2 Uforligeligheder
Ingen

6.3 Opbevaringstid
24 måneder.
Brugfærdig vaccine bør anvendes inden for 1 time.

6.4 Særlige opbevaringsforhold
Koldt: 2-8°C

6.5 Emballage
Glasflaske med gummimembran og aluminiumkapsel (frysetørret komponent).
Plastflaske med gummimembran og aluminiumkapsel (solvens).

6.6 Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald
Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal modtageordning.

7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
D-06861 Dessau-Roßlau
Tyskland

Repræsentant
Nordvacc Läkemedel Danmark
Korskildelund 6
2670 Greve
Danmark

8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)
15553

9. DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE
12. november 1997

10. DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN
5
. juli 2012

11. UDLEVERINGSBESTEMMELSE
BP